Sådan behandler vi dine data


Hos Døgncentret indsamler og behandler vi personoplysninger til en række legitime formål som led i vores opgaver, herunder administration og styring af opgaver over for kommuner, opfyldelse af lovmæssige forpligtelser eller krav, rekruttering og personaleadministration, administration af frivillige, udarbejdelse af fondsansøgninger, gennemførelse af indkøbsordrer, kommunikation, kursusvirksomhed, opfyldelse af kontrakter mv.

Vi vil til enhver tid sikre et højt og fyldestgørende databeskyttelsesniveau. Beskyttelse af privatliv og personoplysninger er et centralt element i Døgncentrets arbejde med og for andre mennesker. Borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter skal kunne føle sig trygge ved, at personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse.

Beskyttelse af personoplysninger kræver, at der træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opretholde et højt og fyldestgørende databeskyttelsesniveau. Hos Døgncentret har vi derfor en række interne databeskyttelsespolitikker, som skal overholdes af vores medarbejdere. Vi tager i forlængelse af vores politikker nødvendige tiltag for at forbedre overholdelse af databeskyttelse i organisationen. Disse tiltag inkluderer allokering af ansvar og uddannelse af medarbejdere, der er involveret i behandlingsaktiviteter samt opdatering af vores tekniske og IT-mæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi monitorerer, reviderer og dokumenterer intern overholdelse af databeskyttelsespolitikkerne og gældende databeskyttelseskrav i databeskyttelseslovgivningen, herunder EU’s databeskyttelsesforordning.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger skal altid:

  • Behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede
  • Indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formal og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål
  • Være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles
  • Være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges
  • Opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles
  • Behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger

Som led i overholdelse af disse krav sørger Døgncentret for, at kun medarbejdere med et arbejdsmæssigt behov for at behandle oplysninger har adgang til disse oplysninger. Døgncentret sørger i den forbindelse for, at de tildelte adgangsrettigheder og krav om login med password sikrer en sådan saglig arbejdsbetinget adgang til personoplysninger.

Er du indskrevet hos Døgncentret, herunder Bethesda Familieindsatser og Chr. IX Børnehjem, kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

Information til borgere

Er du leverandør, samarbejdspartner eller på anden vis professionelt involveret i Døgncentrets arbejde, kan du læse mere om, hvordan vi behandler din personoplysninger her:

Information til eksterne professionelle

Er du ansat hos Døgncentret, kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

Information til ansatte

Søger du en stilling hos Døgncentret, kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

Information til ansøgere

Spørgsmål og klager

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til nærværende privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dbf@msb.aarhus.dk

Kontakt os venligst, hvis du har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller postadressen Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.