Værdigrundlag


 

Lille logo

En række værdier kendetegner vores måde at arbejde på

Formålet med det fælles værdigrundlag er at synliggøre de værdier og holdninger, der ligger til grund for vores arbejde. Det er udarbejdet i overensstemmelse med værdierne i Foreningen Livsværk og Aarhus Kommune. 

Værdigrundlaget bygger på værdierne: 

Dialog 

Dialog er det nøgleord, der danner grundlag for alt vores samarbejde, refleksion, fælles forståelse og udvikling. Vi har et ansvar for at indgå i og udvikle dialogen, og et særligt ansvar for at skabe rum for dialog i forhold til børn og familier. 
Vores dialog foregår gennem åben, anerkendende kommunikation og med respekt for den enkelte.   

Åbenhed 

Åbenhed er en forudsætning for inddragelse, tryghed, engagement og udvikling. 

Forudsætningen for åbenhed er et højt informationsniveau, tydelig kommunikation og feedback. 
Vi møder den enkelte med åbenhed og indlevelse, idet vi anerkender, at mennesker er forskellige og har forskellige livsbetingelser og behov. 

Åbenhed betyder, at vi, på en faglig baggrund, er ærlige, imødekommende, undersøgende, rummelige, samt åbne over for at undersøge og forandre egen praksis. 

Respekt 

Respekt er at behandle hinanden ligeværdigt og anerkende hinandens forskelligheder. 

Vi er loyale over for fælles beslutninger og har samtidig tillid til, at den enkelte handler ud fra de konkrete betingelser. 
Vi respekterer den enkeltes ressourcer, kvalifikationer og kompetenceområder. 
Vi er bevidste om, og har respekt for, at Døgncentret både er et hjem og en arbejdsplads, og at vores møde med børn og familier er en asymmetrisk relation, hvor balancen mellem magt og afmagt udfordres.

Udvikling 

Vores udviklingssyn tager udgangspunkt i ressourcer og muligheder. Vi er udviklingsorienterede, fordi opgaverne er mangfoldige, foranderlige og kræver mangeartede kompetencer. 

Udvikling rummer både erfarings- og vidensbaserede elementer og metoder, og der skal være tid og rum til både forandring og forankring.

Udvikling og ejerskab i forhold til eget liv sker ved medindflydelse på forandringsprocesserne. 

Vi forholder os til den samfundsmæssige og kulturelle udvikling på familie- og børneområdet, og bruger denne viden i forhold til udviklingstiltag. 

Vi er motiverede for faglig og personlig udvikling. Vi tager udfordringer op, gør os erfaringer, er risikovillige og nysgerrige. Når der sker fejltagelser, lærer vi af dem. 

Engagement 

Engagement er en forudsætning for en kvalificeret og målrettet opgaveløsning. Vores engagement har en afsmittende virkning på børn og familiers udviklingsmuligheder. 

Vi har medindflydelse på eget arbejde ved, at vi tager og får ansvar, har rum til initiativ og oplever meningsfuldhed og anerkendelse. 
For at styrke engagement og arbejdsglæde vil vi kunne grine sammen og af os selv, fejre vores succeser og have øje for den enkelte.  

Troværdighed 

Troværdighed og autenticitet er nøgleord i forhold til måden, vi er sammen på og i forhold til opgaveløsning. 

Der skal være overensstemmelse mellem det, vi siger og det, vi gør. Vi skal kunne stole på hinanden, overholde aftaler og turde erkende vores fejltagelser