Undersøgelse


Bethesda Familieindsatser tilbyder forskellige slags undersøgelser med henblik på udredning og dokumentation af ressourcer og vanskeligheder hos barnet og forældrene. For alle undersøgelser gælder, at de kan foretages som en del af et døgnophold eller ambulant, typisk vil en undersøgelse vare ca. 3 måneder.

Forældrekompetenceundersøgelser foretages med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste. Undersøgelsen foretages ofte som en del af den børnefaglige undersøgelse i hht. SEL §50. Undersøgelsen vurderer barnets behov og afdækker forældrenes ressourcer og vanskeligheder i forhold til at varetage omsorgen for det konkrete barn. I undersøgelsen vurderes forældrenes mentaliseringsevne, evne til at aflæse, indleve sig i og forstå barnets behov samt forældrenes evne til at tilgodese disse. Endvidere vurderes samspillet mellem forældre og barn samt forældrenes udviklingspotentiale, herunder evne og villighed til at modtage rådgivning/vejledning.

Bethesdas har flere års erfaring med udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser og har udviklet et koncept som følger Socialministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser. Undersøgelserne på Bethesda foretages af et tværfagligt team med stor erfaring indenfor undersøgelser af familier og børn. Teamet består af en autoriseret psykolog og herudover en socialrådgiver og en pædagog.

Der kan ligeledes foretages undersøgelse af kommende forældre, og der vil i den forbindelse blive lagt vægt på forældrenes mere almene kompetencer og overordnede egenskaber i forhold til at varetage omsorgen for et barn.

Undersøgelsen kan indeholde: gennemlæsning af relevante sagsakter, oplysninger om forældrenes opvækst med særligt henblik på egne tilknytningserfaringer, observation af forældrenes samspil med deres barn/børn, psykologisk undersøgelse af én eller begge forældre og evt. barn. Psykologisk undersøgelse kan omfatte både kognitiv og personlighedsmæssig testning, testning af mentaliseringsevne, ERA-undersøgelse (Early Relationel Assessment) eller MIM-observation, pædagogisk/psykologisk undersøgelse af barnets udviklingstrin, f.eks. Kuno Beller undersøgelse, MPU, DP-3 eller Bayley undersøgelse.

Tilknytningsundersøgelser er en del af kommunens indstilling til børn- og ungeudvalget i forbindelse med stillingtagen til videreført anbringelse jf. SL §68a. Formålet med undersøgelsen er at vurdere barnets tilknytning til anbringelsesstedet med henblik på at give grundlag for en vurdering af, hvilken betydning det vil have for barnets sundhed og udvikling såfremt barnet eller den unge flyttes fra anbringelsesstedet.   

Undersøgelsen kan indeholde: gennemlæsning af relevante sagsakter, beskrivelse og vurdering af barnet og dets tilknytning til anbringelsesstedet, observationer af samspil mellem plejeforældre og barnet, samtale med plejefamilie og evt. biologiske forældre, observation af samspil mellem biologiske forældre og barnet. Der kan endvidere indgå en psykologisk undersøgelse af biologiske forældre og/eller barnet. Observationerne foretages systematisk med anerkendte metoder.

Psykologiske undersøgelser af børn foretages når der er behov for udredning af barnets ressourcer og vanskeligheder med henblik på at pege på barnets behov for fremtidige støtte. Undersøgelsen indeholder kognitiv og personlighedsmæssig testning, samtale med barnet, vurdering af mentaliseringsevne, gennemlæsning af akter, samtale med forældre, skole og andre relevante samarbejdspartnere. Undersøgelsen kan foretages som en del af forældrekompetenceundersøgelsen eller som en del af et døgnophold.

Spædbarnsobservationer foretages af børn anbragt i plejefamilie, hvor der p.g.a. belastninger i graviditeten formodes at være tale om et barn med særlige behov. Det kunne eksempelvis være et barn, som er født med abstinenser, eller som har været udsat for en stresset fostertilværelse for eksempel p.g.a. vold mellem forældrene. Indholdet i undersøgelsesforløbet er løbende vurdering af barnets trivsel og udvikling, vejledning af plejeforældrene, vurdering af samspillet mellem barnet og plejeforældrene, gennemlæsning af sagsakter.