Spædbarnsprojekt


Spædbørn i plejefamilie 
Døgncentret har i samarbejde med Familieplejecentret igangsat et projekt om at finde familieplejeløsninger til spædbørn, hvor der er behov for professionel observation. En kombination vi kalder ”Spædbarnsprojektet”. Projektet indebærer, at vores socialrådgivere, psykologer, dagbogssystem og pædagoger er med på sidelinjen og skriver rapport på barnet. På den måde får plejefamilien den professionelle støtte, der er brug for i situationen. 

Baggrund for projektet 
Baggrunden for projektet er, at der de sidste år er sket en ændring i socialcentrenes anbringelsesmønster af spædbørn. 
Tidligere blev spædbørn i højere grad anbragt på døgninstitution, og Familieplejecentret blev først bedt om familie, når der var foretaget faglig udredning af eksempelvis Døgncentret. 

Nu beder socialcentrene i højere grad Familieplejecentret om at finde plejefamilier, der kan modtage barnet tidligere. 

Ønsket om i stedet at anbringe de helt små børn i en plejefamilie er fagligt begrundet i undersøgelser der viser, at det er vigtigt at aktivere børns evne til tilknytning tidligst muligt efter fødslen for at sikre optimal udvikling. 

Rollefordelingen i projektet: 

 • Familieplejecentret er centralt i spædbarnsprojektet. 
 • Døgncentrets ydelse med observation af barnet og vejledning til plejemor er et tilkøb.
 • Vuggestedet tilbyder sig som støtteforanstaltning til den biologiske mor i graviditetsperioden.

 

Formål og målgruppe

Institution og familiepleje i forening 

Projektets formål
Projektet har til hensigt at sikre det bedst mulige grundlag ved anbringelse af spædbørn ved at koble institutionens professionalisme med familieplejen.  

Det medfører følgende formål: 

 • At sikre børn i alderen 0 – 2 år den gode anbringelse med bedst mulige betingelser for at udvikle tilknytningsmønstre så tidligt som muligt. 
 • Give mulighed for særlig undervisning og vejledning til plejefamilien i forhold til udvikling af stabilt tilknytningsmønster. 
 • Efter behov at sikre udredning/undersøgelse af barnet som grundlag for at sikre det de bedste udviklingsmuligheder 

Det hele foregår gennem et samarbejde mellem Familieplejecentret, Døgncentret og/eller Vuggestedet. 

Målgruppe
Projektets målgruppe er alle børn i alderen 0-2 år, der skal i familiepleje for første gang, og hvor forvaltningen forventer et længerevarende anbringelsesperspektiv. Det kan være børn, som kommer ud i en familiepleje direkte fra fødslen eller børn, der har haft ophold i eget hjem eller på institution. 

Projektet giver også mulighed for støtte til de kommende forældre allerede fra graviditetens andet trimester. 

Der vil erfaringsmæssigt være tale om: 

 • børn af misbrugsforældre 
 • børn af svært psykisk syge forældre 
 • børn af udviklingshæmmede forældre 
 • børn, der har været udsat for omsorgssvigt 
 • børn til bortadoption.

 

Tilbud

En model om forstærkede plejefamilier
Projektet arbejder ud fra en model om forstærkede plejefamilier og intensiv støtte. Fordelen er en særlig faglig opbakning til plejefamilierne gennem eksempelvis uddannelse, pædagogisk støtte og aflastning.

Observationsarbejdet foregår i et samarbejde mellem plejefamilien og Døgncentret. Redskaberne hertil er grundig registrering af dagsforløb og dagbogsbeskrivelser.

Parterne i vores samarbejdsforum består som regel af familieplejekonsulenten, familierådgiveren og relevant personale fra Døgncentret.

Projektet er forankret i Familieplejecentret, som har det overordnede ledelsesmæssige og koordinerende ansvar.

Et spædbarnsforløb vil som udgangspunkt vare tre måneder. Herefter aftaler vi, med baggrund i den udarbejdede rapport, rammerne for det videre forløb.

Rollefordeling

Et tæt samarbejde mellem flere instanser
Døgncentret giver vejledning i at observere og registrere samt foretager de faglige vurderinger og den endelige rapportskrivning. 

Familieplejecentret yder vejledning og supervision til plejefamilien eksempelvis gennem besøg cirka hver 14 dag de første måneder.

De involverede medarbejdere fra Døgncentret er en socialrådgiver, en pædagogisk konsulent og en psykolog.

Socialrådgiveren er den koordinerende i forhold til Familieplejecentret, socialcentret og andre samarbejdsparter, og udarbejder en skriftlig rapport om forløbet og barnets udvikling.

Den pædagogiske konsulent (afdelingsleder eller erfaren pædagog) yder supervision og sparring samt tilfører faglig viden til plejefamilien, laver observationer af barnet og udarbejder tests.

Psykologen foretager den psykologiske undersøgelse, samt varetager nødvendige psykologfaglige samtaler med plejefamilien.

Proces

Møder med alle involverede
Inden start afholder vi et møde, hvor alle involverede medarbejdere deltager med det formål at definere opgaven og indgå aftaler for samvær samt midtvejs- og afslutningsmøde. 

I starten af forløbet holder vi et møde i plejefamilien, hvor vi afklarer behovet for viden om opgaven og metoder. 

Efter syv uger holder vi et midtvejsmøde, hvor vi gør status og eventuelt justerer indsatsen.

Efter tre måneder fremlægger vi den rapport, Døgncentret har lavet vedrørende forløbet samt en udviklingsbeskrivelse og en psykologisk undersøgelse.

Forløbet slutter af med, at Døgncentret fremlægger en skriftlig rapport, der handler om forløbet, barnets udvikling og resultater af undersøgelser, fortegnelse over samvær med mere. 

Rapporten indeholder konklusion og anbefalinger til den videre indsats for barnet.

 

Visitation til projektet

Tidsfaktoren er afgørende
Det er vigtigt, at visitere sagen til Familieplejecentret meget tidligt i forløbet for at få mulighed for at finde en velkvalificeret plejefamilie. Småbørnsteamet er inddraget i alle sager med børn i målgruppen.

I sager, hvor socialcentret har overvejelser om anbringelse umiddelbart efter fødslen, er det vigtigt, at vi indleder samarbejdet så snart socialcentret bliver bekendt med situationen.

Ved visitation er det vigtigt, at socialcentret fremsender § 50 undersøgelse og handleplan til Familieplejecentret.

Derudover er det vigtigt, at Familieplejecentret og socialcentret mødes i visitationsfasen og præciserer opgaven.

For yderligere oplysninger om projektet kontakt Døgncentret.